Osobní asistence

zpět na úvod | Péče o seniory a osoby s hendikepem

Posláním osobní asistence CSS Kyjov je poskytnout pomoc a podporu osobám v jejich každodenních záležitostech tak, aby mohly zůstat co nejdéle doma a žít nadále způsobem života, na který byly dosud zvyklé.

Cílem služby je taková míra individuální podpory, aby si uživatel mohl zachovat stávající soběstačnost, dovednosti a zvyklosti ve své domácnosti bez nutnosti odejít do pobytového zařízení sociálních služeb, příp. aby mohl odchod do pobytového zařízení oddálit. Služba si klade za cíl i pomoc osobě při návratu do vlastního prostředí po hospitalizaci a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu.

Osobní asistence poskytuje seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou míru podpory a pomoci, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina zahrnuje osoby v nepříznivé sociální situaci, kterými jsou

Všichni senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením z ORP Kyjov, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby a chtějí žít ve své domácnosti, dokud je to možné a tuto pomoc jim nemůže zajistit nikdo z rodinných příslušníků, osob blízkých a ani jiná veřejně dostupná služba.

Věková struktura cílové skupiny je od 1 roku věku dítěte do 99+.

Nepříznivou sociální situací se rozumí

  • osoba není schopna si své potřeby uspokojovat sama a nemá zdroje k jejich uspokojování,
  • oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku nebo zdravotního stavu,
  • osamělost či sociální izolace jedince způsobená nedostatkem kontaktu se společností (např. v době, kdy primární pečující nemohou péči zajistit).

Osobní asistenci poskytujeme v ORP Kyjov a péči zajišťujeme terénní formou

Terénní forma služby je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech 24 hodin denně.

Fakultativní a doplňkové činnosti

Fakultativní služby:

Doplňkové služby:

 

Denní okamžitá maximální kapacita terénní služby jsou 3 uživatelé.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakty:
Sociální pracovnice
(+420) 603 471 557 | vedouci@css-kyjov.cz
(+420) 518 389 401
Sociální pracovnice
(+420) 518 389 483 | socialni2@css-kyjov.cz

Skip to content