Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
143 234
Dnes:
75
Tento týden:
269
Unikátní návštěvníci:
55 466
 

Osobní asistence

 

Posláním osobní asistence Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova (dále jen CSS Kyjov) je poskytnout seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme uživatelům zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nebo o děti, pomoc při údržbě a chodu domácnosti tak, aby mohli i nadále žít plnohodnotný život a podílet se nebo účastnit i na společenském životě ve svém okolí.

Poskytujeme osobní asistenci tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Osobní asistenci poskytujeme občanům města Kyjova a péči zajišťujeme terénní formou.

Terénní forma

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatel, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou a je poskytována 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech nepřetržitě.

 

Denní okamžitá maximální kapacita terénní služby jsou 3 uživatelé.

 

Cílem služby je podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovednosti a zvyklosti uživatele v jeho domácnosti, a tak oddálit jeho možné umístění v pobytovém zařízení. Současně jde o pomoc při návratu uživatele po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu. Dále je naše pomoc a podpora směřována i k rodinám s dětmi (vícerčaty) tak, aby rodina zvládala zejména péči o děti a také mohla i nadále se podílet na společenském životě.   

    

Cílová skupina zahrnuje občany z Kyjovska, kteří jsou:

 

 • senioři, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nebo chronického onemocnění (např. Alzheimerova choroba, demence, schizofrenie apod.) potřebují pomoc jiné osoby a chtějí žít ve své domácnosti
 • osoby se zdravotním postižením 
 • děti, mládež a rodiny

Cílová skupina podle věku:

 • od 1 roku, dále neomezeně

 

Důvody pro odmítnutí osobní asistence:

 • osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů,
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze „Smlouvy“,

  Principy poskytované služby:

 • partnerství – každý uživatel je rovnocenný partner
 • individuální přístup ke každému uživateli,
 • svobodné rozhodování uživatele – možnost volby a nezávislosti
 • respektování lidské důstojnosti uživatele, soukromí a úcta k člověku,
 • podpora uživatele k soběstačnosti,
 • flexibilita služby – přizpůsobena potřebám a přáním uživatelů
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • respektování práva na přiměřené riziko uživatele
 • zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele

 Pomůžeme Vám:

 • při vyplňování formulářů (obědy, žádost o příspěvek na péči, žádost o zvýšení příspěvku na péči, vydání průkazu ZTP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku apod.)
 • zapojit zdroje pomoci (rodina, známí, sociální pracovníci Městského úřadu Kyjov)
 • zajistit kompenzační pomůcky a zdravotnické služby
 • při uplatňování Vašich práv (účast na veřejném životě – např. právo volit)
 • při ochraně Vašich práv (sjednání bezplatné právní pomoci, vyjednání jiné odborné pomoci)
 • při akutním selhání zdravotního stavu s přípravou k převozu do nemocnice a strávíme s Vámi čas do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Osobní asistence je prováděna za úhradu, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006. Aktuální Sazebník úhrad je přílohou smlouvy, je dostupný na webových stránkách organizace nebo vývěskách.