Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

zpět na úvod | podpora rodin s dětmi

Služba je financovaná v rámci projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319. Účelem realizace projektu je finanční podpora vybraných poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Azylový dům do tohoto projektu vstoupil 1.1.2023.

 

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

jmk 1

Posláním Azylového domu je poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory a pomoci zletilým ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.

Cílem služby je podpora a pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí, a aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro jejich harmonický rozvoj.

CÍLOVÁ SKUPINA JSOU ŽENY A MATKY S DÍTĚTEM/DĚTMI:

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věková struktura

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-7 let)
 • děti mladšího školního věku (7-10 let)
 • děti staršího školního věku (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Celková kapacita je 7 osob (3 matky a 4 děti) a služba je vedena jako pobytová.

Služba není určena mužům, otcům a manželským párům, osobám závislým na alkoholu a drogách, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám se středním až těžkým zdravotním handicapem, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči.

Časový rozvrh poskytování služby: Služba je poskytována nepřetržitě.

Místo poskytování je na ulici Brandlova 127/16, Kyjov 697 01 (vedle Penny marketu).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt
Mgr. Kristýna SCORVANOVÁ
(+420) 739 307 583
(+420) 773 028 468 (pohotovostní telefon)
azylovydum@css-kyjov.cz

Skip to content