Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

zpět na úvod | podpora rodin s dětmi

Posláním Azylového domu je poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory a pomoci ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.

Cílem služby je podpora a pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí, a aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro jejich harmonický rozvoj.

Služba je financována v rámci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 1. 2018 do 31.12.2021. Azylový dům do tohoto projektu vstoupil dne 1.1.2019

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Logo OPZ cernobile

CÍLOVÁ SKUPINA JSOU ŽENY A MATKY S DÍTĚTEM/DĚTMI:

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věková struktura

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-7 let)
 • děti mladšího školního věku (7-10 let)
 • děti staršího školního věku (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Celková kapacita je 7 osob (3 matky a 4 děti) a služba je vedena jako pobytová.

Služba není určena mužům, otcům a manželským párům, osobám závislým na alkoholu a drogách, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám se středním až těžkým zdravotním handicapem, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči.

Časový rozvrh poskytování služby: Služba je poskytována nepřetržitě.

Místo poskytování je na ulici Brandlova 127/16, Kyjov 697 01 (vedle Penny marketu).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt
Mgr. Kristýna SCORVANOVÁ
(+420) 739 307 583
(+420) 773 028 468 (pohotovostní telefon)
azylovydum@css-kyjov.cz

Skip to content